Cardiff Caravan Park
Img

Trefnu

Mae'r Parc Carafannau a Gwersylla ar agor 365 diwrnod y flwyddyn. I weld a oes llefydd ar gael cysylltwch â ni:

E-bost: CardiffCaravanPark@caerdydd.gov.uk

Ffôn: 00 44 (0)2920 398 362.

Ewch i: www.visitcardiff.com

Oriau Swyddfa

Llun - Iau 09:00 - 18:30
Gwener 08:30 - 20:00
Sadwrn - Sul 08:30 - 17:30

Talu

Dim ond punnoedd Prydeinig rydyn ni'n eu derbyn.
Rydyn ni'n derbyn nodiadau Banc yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Rydyn ni'n derbyn cardiau credyd/debyd ac eithrio American Express.

Cyrraedd

Mae'r lleiniau ar gael o 12 canol dydd ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd.
Rhowch wybod i'r maes carafannau ymlaen llaw os ydych yn bwriadu cyrraedd ar ôl 6.00pm.

Gadael

Rhaid gadael y lleiniau erbyn 10.30am ar y diwrnod rydych yn bwriadu gadael.

Rheoli'r Maes Carafannau

•·         Wrth gadw lle, byddwn yn cadw ffi'r noson gyntaf fel blaendal na allwn ei ad-dalu.  Os oes angen canslo'ch lle, cysylltwch â ni ymhen 48 awr o'r dyddiad archebu. Yna byddwn yn gadael i chi ddewis dyddiad arall o fewn cyfnod o 12 mis yn lle'r gwreiddiol. 

•·         Cysylltwch â staff y safle os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch, neu os ydych yn cael unrhyw anhawster. Maent yn gyfrifol am reoli'r parc yn effeithlon a sicrhau y bydd eich amser yma'n un braf.

•·         Er mwyn i bawb fwynhau eu harhosiad yn y maes carafannau, gofynnwn i chi ufuddhau i unrhyw geisiadau a wneir gan y staff a chydymffurfio â'r holl hysbysiadau a chyfarwyddiadau. Mae eich iechyd a'ch diogelwch yn bwysig, felly cymerwch ofal o'ch hun a phobl eraill sydd ar y safle.

•·         Er mwyn sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr y safle, gwnewch yn siŵr fod eich cyfarpar trydanol yn cydymffurfio â'r holl Safonau a Rheoliadau Prydeinig. Ein cyfrifoldeb ni yw diogelwch pwyntiau trydan a socedi a'ch cyfrifoldeb chi yw'r plygiau a'r holl gyfarpar a gysylltir â nhw.

Ymddygiad ar y safle

•·         Sicrhewch eich bod chi, ac unrhyw un sy'n aros gyda chi, yn ystyriol o fwynhad a chyfleustra pobl eraill sy'n defnyddio'r maes a thrigolion lleol. Peidiwch ag ymddwyn mewn ffordd a all ddwyn gwarth ar y Maes Carafannau.

•·         Cyfrifoldeb rhieni a gwarcheidwaid yw gofalu am eu plant bob amser.

•·         Ni chaniateir gemau pêl wrth ymyl y lleiniau. Mae caeau chwarae Pontcanna gyferbyn â'r parc.

•·         Ni chaniateir achosion o gam-drin geiriol na chorfforol at westeion na staff y maes carafannau. Mae gennym hawl i roi terfyn ar unrhyw arhosiad, heb gynnig iawndal, pan fydd pobl a enwir ar yr archeb neu eu gwesteion yn ymddwyn yn afresymol neu'n anghymdeithasol neu'n amharu ar fwynhad neu iechyd gwesteion eraill.

 

Eich llain

•·         Dim ond y bobl a enwir ar yr archeb gaiff ddefnyddio'r llain a neilltuwyd. Os yw pobl nas awdurdodir yn meddiannu neu'n defnyddio'r llain, caiff eich archeb ei therfynu a gofynnir i chi adael heb ad-daliad. Dim ond un garafán, cartref symudol, pabell neu babell trelar a ganiateir ar bob llain.

 

•·         Rhaid i chi adael eich llain erbyn 10.30am ar eich diwrnod ymadael. Os hoffech aros yn hirach siaradwch â'r wardeiniaid i gael eu caniatâd.